بر روی فایل مورد نظر کلیک کنید:

برای پخش فایل کلیک کنید و یا به منظور دانلود آن، انگشت خود را بر روی فایل مورد نظر نگه داشته (کلیک راست در کامپیوتر) و گزینه ی ذخیره پیوند (Download Link) را انتخاب کنید.  

امیر پناهی، مدرس، مخترع و پژوهشگر فناوری آموزشی